Dhari rakhna sunnat hai aur katna haram.
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam farmate hai, ”Mushrikeen se aalag dikho, apna dhari rakho aur mooch (moustach) kat do”
.
Dhari katna haram hai. Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah kehte hai, Quran Sunnah aur Ijma sab ek he taraf ishara karte hai ke hum Kuffar se alag dikhe har tarha se, unki nakal na utare, issiliye Nabi Alai Salam ne hummae dhari rakhne ko kaha aur mooch kaat de.
.
Jo gair mazhab ke logo ki nakal utar kar dhari na rakhte hai, unke liye Nabi Alai Salam ne kya kaha dekhe.
“wo shaks mera ummat mai se nehi hai jo gair mazhab ke logo ki nakal utarta hai” Tirmidhi & Abu Dawood.
.
Al-Tamheed mai Abd al-Barr farmate hai, ” Dhari katna haram hai, aur dhari wohi katta hai jo aurato ki nakal utarta hai”
.
Dhari rakhna aur mooch katna ye Nabi Alai Salam ka farman hai. Aur Allah tala farmate hai, “jisne Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ka bat mana usne Allah ka bat mana…” Qur’an 4:80

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *